Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Dane osobowe
My, LEGALPARTNERS kancelaria adwokacka, Dr. Elisabeth Weichselberger-Chlap, MA, MBA, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą, upoważnieniem lub nakazem do celów uzgodnionych z Państwem lub jeżeli istnieje jakakolwiek inna podstawa prawna zgodnie z RODO; jak i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prawa cywilnego.
Gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji i wykonywania naszych usług prawnych lub które zostały nam dobrowolnie udostępnione.
Dane osobowe to wszystkie dane, które zawierają poszczególne informacje osobiste lub rzeczowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wiek, płeć, numer ubezpieczenia społecznego, nagrania wideo, zdjęcia, nagrania głosowe osób oraz dane biometryczne, takie jak odciski palców. Gromadzone mogą być również dane szczególnie chronione, takie jak dane dotyczące zdrowia lub dane związane z postępowaniem karnym.

2. Dostęp do danych i ich usuwanie
Jako klient lub ogólnie jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo – z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności przez prawnika – w każdej chwili do informacji o przechowywanych Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do sprostowania, przesyłania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, jak również zablokowania lub usunięcia nieprawidłowych lub niedopuszczalnie przetwarzanych danych.
W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.
Mają państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Państwa wniosek o podanie danych, ich usunięcie, poprawienie, zgłoszenie sprzeciwu i/lub przesłanie danych, w ostatnim z tych przypadków, , można kierować na adres kancelarii adwokackiej podany w punkcie 11. niniejszego oświadczenia, pod warunkiem, że nie będzie się to wiązało z niewspółmiernym wysiłkiem.
Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych osobowych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. W Austrii odpowiedzialny jest za to organ ochrony danych – (Datenschutzbehörde).

3. Bezpieczeństwo danych osobowych
Ochrona Państwa danych osobowych jest realizowana za pomocą odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych. Środki te dotyczą w szczególności ochrony przed niedopuszczalnym, bezprawnym lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą, wykorzystaniem i manipulacją. Niezależnie od działań podejmowanych w celu utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu środków ostrożności, nie można wykluczyć, że inne osoby mogą uzyskać wgląd w informacje ujawniane nam przez Państwa za pośrednictwem Internetu i je wykorzystać. Zwracamy uwagę, że w związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji wskutek niezawinionych przez nas błędów w transmisji danych i/lub nieupoważnionego dostępu osób trzecich (np. włamanie do kont e-mailowych lub telefonu, przechwytywanie faksów).

4. Wykorzystywanie danych
Udostępnionych nam danych nie będziemy przetwarzać do celów innych niż określone w pełnomocnictwie, Państwa zgodzie lub w inny sposób inną regulacją RODO. Nie dotyczy to wykorzystania danych do celów statystycznych, pod warunkiem, że dostarczone dane zostały zanonimizowane.

5. Przekazywanie danych osobom trzecim
W celu realizacji Państwa zlecenia konieczne może być również przekazanie Państwa danych osobom trzecim (np. stronie przeciwnej, substytutom, firmom ubezpieczeniowym, usługodawcom, z których usług korzystamy i którym udostępniamy dane itp.), sądom lub urzędom. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie na podstawie RODO, w szczególności w celu realizacji Państwa zlecenia lub na podstawie Państwa uprzedniej zgody.
Ponadto informujemy, że w ramach naszej reprezentacji prawnej i wsparcia prawnego, Państwa informacje dotyczące danego przypadku i stanu faktycznego będą regularnie pobierane od osób trzecich.
Niektórzy z wyżej wymienionych odbiorców Państwa danych osobowych znajdują się poza granicami Państwa kraju lub przetwarzają tam Państwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach może nie być taki sam jak w Austrii. Jednakże będziemy przekazywać Państwa dane osobowe jedynie do krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska zdecydowała, że mają one odpowiedni poziom ochrony danych lub podejmiemy działania mające na celu zapewnienie wszystkim odbiorcom odpowiedniego poziomu ochrony danych poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych (2010/87/UE i/lub 2004/915/WE).

6. Ujawnianie naruszeń danych
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, że naruszenia danych zostaną wykryte na wczesnym etapie i w razie potrzeby natychmiast zgłoszone Państwu lub właściwemu organu nadzoru, z uwzględnieniem odpowiednich kategorii danych, których to dotyczy.

7. Przechowywanie danych
Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych oraz do odparcia wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności.

8. Cookies
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki „Cookies“, aby korzystanie z naszych usług było bardziej komfortowe, efektywne i bezpieczne.
„Cookie” to mały plik tekstowy, który przesyłamy za pośrednictwem naszego serwera internetowego do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera użytkownika. Dzięki temu nasza strona internetowa może rozpoznać Państwa jako użytkownika, gdy zostanie nawiązane połączenie pomiędzy naszym serwerem internetowym a Państwa przeglądarką. Cookies pomagają nam określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszych stron internetowych. Zawartość używanych przez nas plików cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego, który uniemożliwia bezpośrednie powiązanie go z użytkownikiem. Głównym celem pliku cookie jest rozpoznawanie odwiedzających stronę internetową.
Na tej stronie internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookie:
Pliki cookie sesji: Są to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia naszej strony internetowej i po zakończeniu Państwa wizyty są automatycznie usuwane.
Trwałe pliki cookie: W celu poprawy funkcjonalności, pliki cookie zostają zapisane na urządzeniu użytkownika i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę przy następnej wizycie.
Możecie Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała o zapisywaniu plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wykluczała i włączała automatyczne usuwanie plików cookie, gdy przeglądarka zostaje zamknięta. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

9. Server-Log-Files – pliki dziennika serwera
W celu optymalizacji tej strony internetowej pod względem wydajności systemu, łatwości obsługi i dostarczania użytecznych informacji o naszych usługach, dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Zawierają one Państwa adres protokołu internetowego (adres IP), przeglądarkę i ustawienia językowe, system operacyjny, adres URL strony przekierowującej, dostawcę usług internetowych oraz datę/godzinę.
Dane te nie będą łączone ze źródłami danych osobowych. W przypadku stwierdzenia konkretnych oznak nielegalnego wykorzystania tych danych zastrzegamy sobie prawo do ich późniejszego sprawdzenia.

10. Korzystanie z Google Maps
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps, aby wskazać nasz adres i umożliwić zaplanowanie trasy do naszego biura. Google Maps jest obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Google automatycznie zebranych i wprowadzonych przez Państwa danych. Warunki korzystania z Google Maps oraz bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z danych przez Google można znaleźć na stronie privacy.google.com.

11. Nasze dane kontaktowe
Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie. W każdej chwili możecie Państwo przesłać nam swoje pytania i wnioski o wycofanie zgody na podany poniżej adres kontaktowy:
Dr Elisabeth Weichselberger-Chlap, office@legalpartners.at, Reischergasse 7, 1130 Wiedeń, Austria.