Nasze specjalizacje i kompetencje

Prawo handlowe, gospodarcze i korporacyjne

Ważne jest dla nas znalezienie prostych, uczciwych i przejrzystych rozwiązań, które umożliwiają i wspierają zrównoważoną współpracę biznesową. Celem jest znalezienie automatycznego mechanizmu regulacyjnego dla możliwych sytuacji konfliktowych uwzględniający przypadki najbardziej sporne, który jest łatwy do zrozumienia dla stron, ale który, jak mają nadzieję wszystkie strony, nigdy nie zostanie faktycznie zastosowany. Jako byli prawnicy zatrudnieni w spółkach i szefowie działów prawnych w dużych i średnich organizacjach, zawsze pamiętamy o prawie handlowym, korporacyjnym i doradzamy szczególnie w następujących obszarach:
 • Powszechne prawo spółek
 • Tworzenie spółek wszelkiego rodzaju / wybór formy prawnej
 • Środki kapitałowe
 • Reorganizacje (połączenia, podziały, przekształcenia, wniesienie, zamknięcia)
 • Umowy o wspólnym przedsięwzięciu/umowy o współpracy
 • Umowy konsorcjum
 • Reprezentacja na corocznych walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach głównych
 • Zarządzanie terminami
 • Relacje wewnątrzgrupowe w zakresie usług
 • Powiernictwa
 • Doradztwo w sporach akcjonariuszy i reprezentacja w dochodzeniu roszczeń z tytułu prawa spółek

Prawo pracy

Każda firma ma pytania dotyczące prawa pracy i prawa socjalnego lub pytania dotyczące prawidłowego zastosowania przepisów prawa pracy, instrukcji służbowej, pytań dotyczących rozwiązywania umów o pracę itp. Nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne pokazało nam, że trwała wartość dodana jest tworzona przede wszystkim poprzez dobrą komunikację i uczciwe relacje między sobą. Najlepszym sposobem na wyjście ze sporów jest zachowanie twarzy przez obie strony, tak aby strony nadal ze sobą rozmawiały – ponieważ: zazwyczaj drogi życiowe przecinają się co najmniej dwa razy. Znając wyzwania wynikające z doświadczenia praktycznego, doradzamy m.in. w następujących obszarach:
 • Indywidualne prawo pracy
 • Umowy o pracę
 • Istotne kwestie dotyczące zasobów ludzkich w koncernie
 • Stosowanie układów zbiorowych
 • Czas pracy, modele elastycznego czasu pracy
 • Międzynarodowe świadczenie usług
 • Oddelegowanie lub użyczanie pracowników
 • Szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry zarządzającej

Prawo nieruchomości

Każdy najemca i właściciel domu lub mieszkania ma od czasu do czasu problemy prawne lub pytania. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z prawem mieszkaniowym i prawem najmu, a także innych w kwestiach z tym związanych na konkurencyjnych warunkach. W szczególności zajmujemy się sprawami w zakresie:
 • Umowy kupna nieruchomości (dom, mieszkanie, działka itp.)
 • Transakcja powiernicza
 • Wpisy w księdze wieczystej
 • Stosunki najmu (wynajem/dzierżawa)
 • Pytania prawne dotyczące MRG, WEG, WGG itp.
 • Utworzenie własności mieszkaniowej/prawa własności mieszkaniowej
 • Umowy dotyczące przekazania majątku i darowizn
 • Umowy dotyczące korzystania z obiektu
 • Występowanie przed właściwymi organami

Prawo informatyczne i licencyjne

Postrzegamy siebie jako długofalowe i zorientowane na rezultat wsparcie w negocjowaniu kontraktów IT. Nasze działanie dostosowane jest do potrzeb danego projektu lub klienta i ma na celu realizację projektu, który po wdrożeniu jest tak przejrzysty, trwały i przewidywalny, jak to tylko możliwe.

Kontrakty IT są często „czarną skrzynką”, a zatem ryzykiem trudnym do skalkulowania dla klientów lub dostawców. Oferujemy praktyczną pomoc prawną na każdym etapie negocjacji, rownież funkcję mediatora w ewentualnych sytuacjach konfliktowych, wynikłych podczas realizacji projektów informatycznych.

Znamy wyzwania związane z outsourcingiem IT i insourcingiem IT oraz doradzamy w zakresie projektów outsourcingowych i kwestii licencyjnych. Skutecznie tworzymy ramy dla takich projektów, a w szczególności

 • Umowy outsourcingowe
 • Umowy dotyczące sprzętu i oprogramowania
 • Umowy z IT dostawcami
 • Umowy dotyczące domen
 • Umowy dotyczące strony internetowej i aplikacji
 • Umowy licencyjne

Prawo o ochronie danych

Kwestia, która, przynajmniej od czasu wejścia w życie RODO w maju 2018 r., również dotyczy lub powinna dotyczyć każdego również małych i średnich przedsiębiorstw. Z naszego punktu widzenia celem jest zminimalizowanie ryzyka i dostosowanie praktyki biznesowej do wymogów prawnych. Jako zewnętrzni inspektorzy ochrony danych m.in. w firmach informatycznych i zakładach opieki zdrowotnej z chęcią zapoznamy się z Państwa dokumentacją dotyczącą ochrony danych i doradzimy Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, w szczególności w odniesieniu do poniższych zagadnień:
 • Katalog przetwarzania danych
 • Umowy dotyczące przetwarzania zamówień
 • Oświadczenia o ochronie prywatności na stronie głównej
 • Wymóg wyznaczenia inspektora ochrony danych
 • Proces informacyjny
 • Proces akceptacji przez pracowników i potencjalnych klientów
 • Oświadczenie o poufności wewnętrznej i instrukcje dla pracowników
 • Niezbędne korekty na stronie głównej
 • Procedura w przypadku naruszenia danych
 • Przegląd i przeprowadzenie oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych

Całościowa obsługa korporacyjna firm – zewnętrzy dział prawny

Jako przedsiębiorstwo zdecydowali się Państwo nie tworzyć wewnętrznego działu prawnego ze stałymi kosztami osobowymi lub jeden z prawników Państwa spółki jest niedostępny przez pewien okres czasu. Są Państwo jednak świadomi swoich obowiązków, możliwego ryzyka i odpowiedzialności jako przedsiębiorcy i nie chcą się Państwo obyć bez zabezpieczenia w postaci profesjonalnej podstawy prawnej dla swojej działalności. Zdają sobie Państwo sprawę, że brak zasobów ludzkich może zablokować realizację projektów? W razie potrzeby, my jako zewnętrzny dział prawny możemy zapewnić zarówno doradztwo prawne, jak i prawną ochronę Państwa firmy. LEGALPARTNERS doradza firmom o mocnej pozycji na rynku, jak również MŚP, firmom rozpoczynającym działalność, freelancerom i osobom samozatrudnionym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zarówno jako pracownicy lub szefowie działów prawnych grup korporacyjnych, jak i jako adwokaci, skoncentrowaliśmy praktyczne kompetencje i wyróżniające nas spojrzenie jako praktyków: jesteśmy pragmatyczni, potrafimy zarządzać projektami i je realizować oraz przyglądać się odpowiednim interfejsom w środowisku finansów, HR, IT, zakupów i sprzedaży itp. Jako „zewnętrzny dział prawny” koncentrujemy się na operacyjnej działalności biznesowej (np. doradztwo dla działów sprzedaży, zakupów, HR itp.) lub na doradztwie na poziomie dyrektora zarządzającego/ zarządu lub akcjonariuszy, w zależności od Państwa potrzeb. W razie potrzeby możemy również reprezentować Państwa firmę jako adwokat przed urzędami lub sądami.

Zalety zewnętrznego działu prawnego w skrócie:

Szybka dostępność osobista, nawet jako "spontaniczny" prawny sparingpartner
Brak wysokich kosztów osobowych
Zarówno doradztwo, jak i działalność adwokacka z jednego źródła, dostosowane do kultury korporacyjnej
Brak indywidualnego zlecenia: oszczędność czasu i pieniędzy również dlatego, że nie trzeba zlecać pracy zewnętrznym prawnikom
Pragmatyczne spojrzenie "z zewnątrz" z wyraźnym nastawieniem na rozwiązania
Możliwe do obliczenia koszty za rok obrotowy, możliwe indywidualne umowy o opłaty

Działalność operacyjna

 • Ocena stanu prawnego
  • Umowy firmowe, ogólne warunki handlowe, umowy z klientami, umowy z dostawcami, umowy o pracę, umowy najmu, zgodność z przepisami o ochronie danych itp.
 • Kwestie prawa administracyjnego
  • Wyznaczanie pełnomocników na podstawie prawa administracyjnego, prawa handlowego, zezwoleń na eksploatację obiektów itp.
 • Sporządzanie umów, przeglądy umów i negocjacje umów
  • Projekty outsourcingowe, umowy z klientami, przetargi, umowy kupna, umowy licencyjne itp.
 • Obsługa prawna w sprawach HR
  • Umowy o świadczenie usług, spory z – byłymi – pracownikami itd., instrukcje obsługi, kwestie ochrony pracowników itd.
 • Kontakty z urzędami, sądami i notariuszami

Porady dla kierownictwa i akcjonariuszy

 • Bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek
  • Statut spółki, uchwały w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, inne uchwały akcjonariuszy, regulaminy, umowy z dyrektorami zarządzającymi, podział obowiązków itp.
 • Szkolenie i komunikacja w zakresie innowacji prawnych
  • Odpowiedzialność dyrektorów zarządzających, compliance, ochrona danych itp.
 • Transakcje M&A
  • Legal due diligence, strukturyzacja prawna, zarządzanie projektami prawnymi, sporządzanie, przegląd i negocjowanie umów, doradztwo prawne po fuzji.

Oferta specjalna: Quick Legal Health Check

 • Czy są w Państwa firmie obszary, którym zawsze chcieli Państwo „przyjrzeć się bliżej”?
  • Prawo spółek: czy znam swoje potencjalne zobowiązania dyrektorskie lub jak najlepiej ich uniknąć?
  • Prawo pracy: czy nasze umowy o pracę są „wodoszczelne” i czy przestrzegamy przepisów, takich jak AZG itp.
  • Prawo pracy: czy istnieje ryzyko, że moi „pracownicy kontraktowi” zostaną przeklasyfikowani na pracowników i co możemy zrobić, aby uniknąć zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne?
  • Prawo administracyjne: czy prawidłowo wyznaczyliśmy naszych odpowiedzialnych pełnomocników i czy mam możliwość zwolnienia się zgodnie z § 9 VStG?
  • Prawo handlowe: czy stosujemy właściwą branżę – a tym samym właściwy układ zbiorowy?
  • Prawo ochrony danych: czy nasza sytuacja w zakresie ochrony danych jest obecnie zgodna z DSGVO i DSG?
  • Jakie ryzyka drzemią w naszych ogólnych warunkach handlowych, warunkach zakupów lub innych umowach dotyczących podstawowej działalności?
 • Oferta po stałej cenie
  • Rozpatrujemy trzy najważniejsze dla Państwa pytania i sporządzamy wstępną ocenę ryzyka z punktu widzenia prawa.
  • Omawiamy z Państwem, jakie ryzyko istnieje i co najlepiej mogą Państwo zrobić, aby go uniknąć
  • Wszystko to za atrakcyjną stałą cenę, którą z góry uzgadniamy z Państwem w sposób przejrzysty i pragmatyczny.

Wejście na rynek w Austrii i w Polsce

Rynek austriacki jest atrakcyjnym rynkiem dla międzynarodowych inwestorów z dobrze funkcjonującym systemem prawnym, wydatkami na badania i rozwój na wysokim międzynarodowym poziomie, dobrze wyszkolonymi pracownikami i jakością życia na globalnie najwyższym poziomie.
 • Towarzyszymy polskim przedsiębiorstwom w drodze do Austrii, od transgranicznego świadczenia usług i sprzedaży towarów, do utworzenia oddziału austriackiego, od kwestii delegowania i zatrudniania pracowników do tworzenia spółek i rozpoczęcia działalności gospodarczej, doradzamy w kwestii prawa handlowego i formalnej zabezpieczenia ich interesów.
 • Jako firma austriacka chcecie Państwo rozszerzyć swoją działalność na Polskę lub potrzebujecie wsparcia prawnego dotyczącego prowadzonych procesów biznesowych? Wspólnie z naszymi partnerami prawnymi w Polsce zapewniamy Państwu doświadczoną, profesjonalną obsługę prawną – również w języku ojczystym.
 • Współpraca z szeroką siecią odpowiednich konsultantów
 • Postrzegamy siebie jako „one-stop-shop” i intensywnie współpracujemy z Austriacką Agencją Biznesu, konsultantami ds. zarządzania, doradcami podatkowymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami i ubezpieczeniami oraz poszukujemy odpowiednich kontaktów dla naszych klientów.
 • Współpraca z polskimi prawnikami i notariuszami
 • Również w przypadku „Wejścia na rynek” austriackich firm do Polski, chętnie pomożemy we współpracy z wysoko wykwalifikowanymi i wiarygodnymi partnerami do współpracy w Polsce, dysponującymi doświadczeniem we współpracy międzynarodowej (np. finansowanie międzynarodowe, międzynarodowe prawo podatkowe, międzynarodowe prawo cywilne, arbitraż itp.)