Nasze specjalizacje i kompetencje

Prawo handlowe, gospodarcze i korporacyjne

Ważne jest dla nas znalezienie prostych, uczciwych i przejrzystych rozwiązań, które umożliwiają i wspierają zrównoważoną współpracę biznesową. Celem jest znalezienie automatycznego mechanizmu regulacyjnego dla możliwych sytuacji konfliktowych uwzględniający przypadki najbardziej sporne, który jest łatwy do zrozumienia dla stron, ale który, jak mają nadzieję wszystkie strony, nigdy nie zostanie faktycznie zastosowany.

Jako byli prawnicy zatrudnieni w spółkach i szefowie działów prawnych w dużych i średnich organizacjach, zawsze pamiętamy o prawie handlowym, korporacyjnym i doradzamy szczególnie w następujących obszarach:

 • Powszechne prawo spółek
 • Tworzenie spółek wszelkiego rodzaju / wybór formy prawnej
 • Środki kapitałowe
 • Reorganizacje (połączenia, podziały, przekształcenia, wniesienie, zamknięcia)
 • Umowy o wspólnym przedsięwzięciu/umowy o współpracy
 • Umowy konsorcjum
 • Reprezentacja na corocznych walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach głównych
 • Zarządzanie terminami
 • Relacje wewnątrzgrupowe w zakresie usług
 • Powiernictwa
 • Doradztwo w sporach akcjonariuszy i reprezentacja w dochodzeniu roszczeń z tytułu prawa spółek

Prawo pracy

Każda firma ma pytania dotyczące prawa pracy i prawa socjalnego lub pytania dotyczące prawidłowego zastosowania przepisów prawa pracy, instrukcji służbowej, pytań dotyczących rozwiązywania umów o pracę itp.

Nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne pokazało nam, że trwała wartość dodana jest tworzona przede wszystkim poprzez dobrą komunikację i uczciwe relacje między sobą. Najlepszym sposobem na wyjście ze sporów jest zachowanie twarzy przez obie strony, tak aby strony nadal ze sobą rozmawiały – ponieważ: zazwyczaj drogi życiowe przecinają się co najmniej dwa razy.

Znając wyzwania wynikające z doświadczenia praktycznego, doradzamy m.in. w następujących obszarach:

 • Indywidualne prawo pracy
 • Umowy o pracę
 • Istotne kwestie dotyczące zasobów ludzkich w koncernie
 • Stosowanie układów zbiorowych
 • Czas pracy, modele elastycznego czasu pracy
 • Międzynarodowe świadczenie usług
 • Oddelegowanie lub użyczanie pracowników
 • Szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry zarządzającej

Prawo nieruchomości

Każdy najemca i właściciel domu lub mieszkania ma od czasu do czasu problemy prawne lub pytania. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z prawem mieszkaniowym i prawem najmu, a także innych w kwestiach z tym związanych na konkurencyjnych warunkach. W szczególności zajmujemy się sprawami w zakresie:

 • Umowy kupna nieruchomości (dom, mieszkanie, działka itp.)
 • Transakcja powiernicza
 • Wpisy w księdze wieczystej
 • Stosunki najmu (wynajem/dzierżawa)
 • Pytania prawne dotyczące MRG, WEG, WGG itp.
 • Utworzenie własności mieszkaniowej/prawa własności mieszkaniowej
 • Umowy dotyczące przekazania majątku i darowizn
 • Umowy dotyczące korzystania z obiektu
 • Występowanie przed właściwymi organami

Prawo informatyczne i licencyjne

Postrzegamy siebie jako długofalowe i zorientowane na rezultat wsparcie w negocjowaniu kontraktów IT. Nasze działanie dostosowane jest do potrzeb danego projektu lub klienta i ma na celu realizację projektu, który po wdrożeniu jest tak przejrzysty, trwały i przewidywalny, jak to tylko możliwe.

Kontrakty IT są często „czarną skrzynką”, a zatem ryzykiem trudnym do skalkulowania dla klientów lub dostawców. Oferujemy praktyczną pomoc prawną na każdym etapie negocjacji, rownież funkcję mediatora w ewentualnych sytuacjach konfliktowych, wynikłych podczas realizacji projektów informatycznych.

Znamy wyzwania związane z outsourcingiem IT i insourcingiem IT oraz doradzamy w zakresie projektów outsourcingowych i kwestii licencyjnych. Skutecznie tworzymy ramy dla takich projektów, a w szczególności

 • Umowy outsourcingowe
 • Umowy dotyczące sprzętu i oprogramowania
 • Umowy z IT dostawcami
 • Umowy dotyczące domen
 • Umowy dotyczące strony internetowej i aplikacji
 • Umowy licencyjne

Prawo o ochronie danych

Kwestia, która, przynajmniej od czasu wejścia w życie RODO w maju 2018 r., również dotyczy lub powinna dotyczyć każdego również małych i średnich przedsiębiorstw. Z naszego punktu widzenia celem jest zminimalizowanie ryzyka i dostosowanie praktyki biznesowej do wymogów prawnych.

Jako zewnętrzni inspektorzy ochrony danych m.in. w firmach informatycznych i zakładach opieki zdrowotnej z chęcią zapoznamy się z Państwa dokumentacją dotyczącą ochrony danych i doradzimy Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, w szczególności w odniesieniu do poniższych zagadnień:

 • Katalog przetwarzania danych
 • Umowy dotyczące przetwarzania zamówień
 • Oświadczenia o ochronie prywatności na stronie głównej
 • Wymóg wyznaczenia inspektora ochrony danych
 • Proces informacyjny
 • Proces akceptacji przez pracowników i potencjalnych klientów
 • Oświadczenie o poufności wewnętrznej i instrukcje dla pracowników
 • Niezbędne korekty na stronie głównej
 • Procedura w przypadku naruszenia danych
 • Przegląd i przeprowadzenie oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych

Całościowa obsługa korporacyjna firm – zewnętrzy dział prawny

Jako firma zdecydowaliście się Państwo nie tworzyć wewnętrznego działu prawnego o stałych kosztach personelu. Jednocześnie zdajecie sobie Państwo sprawę ze swoich obowiązków, możliwego ryzyka, odpowiedzialności jako przedsiębiorcy i nie chcecie rezygnować z profesjonalnej opieki prawnej zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonej działalności? Nasza kancelaria oferuje praktyczne doradztwo za rozsądną cenę, służące zapewnieniu zgodności Państwa aktywności z aktualnymi przepisami prawa.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu jako szefowie działów prawnych grup przedsiębiorstw, skoncentrowałyśmy się na praktycznych kompetencjach i wyróżniamy się jako praktycy: jesteśmy pragmatyczni, potrafimy zarządzać projektami i je realizować oraz uwzględniamy właściwe dla danego sektora płaszczyzny współpracy w środowisku finansowym, HR, IT, zakupów i sprzedaży.
Jako „zewnętrzny dział prawny”, w razie potrzeby koncentrujemy się na działalności operacyjnej lub na doradztwie na poziomie dyrektora zarządzającego/organu wykonawczego lub na poziomie akcjonariusza:

 • Ocena stanu prawnego – gdzie znajdują się największe zagrożenia prawne firmy i jak mogę je zminimalizować?
 • Doradztwo na rzecz kierownictwa i akcjonariuszy (np. odpowiedzialność, zgodność, wewnętrzne systemy kontroli itp.)
 • Wewnętrzny ład korporacyjny (np. umowa spółki, uchwały w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, inne uchwały akcjonariuszy, regulamin wewnętrzny, umowy z dyrektorami zarządzającymi, podział zadań itp.)
 • Przeglądanie, sporządzanie i negocjowanie umów firmowych (np. umowy spółki, ogólne warunki, umowy o pracę, umowy z klientami, umowy z dostawcami, umowy IT, umowy najmu, zgodność z zasadami ochrony danych itp.)
 • Kwestie związane z prawem administracyjnym (np. wyznaczanie przedstawicieli administracyjnych, prawo handlowe, pozwolenia na działalność itp.)
 • Zarządzanie projektami prawnymi (podprojektami) dla wewnętrznych projektów firmowych

Wejście na rynek w Austrii i w Polsce

Rynek austriacki jest atrakcyjnym rynkiem dla międzynarodowych inwestorów z dobrze funkcjonującym systemem prawnym, wydatkami na badania i rozwój na wysokim międzynarodowym poziomie, dobrze wyszkolonymi pracownikami i jakością życia na globalnie najwyższym poziomie.

 • Towarzyszymy polskim przedsiębiorstwom w drodze do Austrii, od transgranicznego świadczenia usług i sprzedaży towarów, do utworzenia oddziału austriackiego, od kwestii delegowania i zatrudniania pracowników do tworzenia spółek i rozpoczęcia działalności gospodarczej, doradzamy w kwestii prawa handlowego i formalnej zabezpieczenia ich interesów.
 • Jako firma austriacka chcecie Państwo rozszerzyć swoją działalność na Polskę lub potrzebujecie wsparcia prawnego dotyczącego prowadzonych procesów biznesowych? Wspólnie z naszymi partnerami prawnymi w Polsce zapewniamy Państwu doświadczoną, profesjonalną obsługę prawną – również w języku ojczystym.
 • Współpraca z szeroką siecią odpowiednich konsultantów
 • Postrzegamy siebie jako „one-stop-shop” i intensywnie współpracujemy z Austriacką Agencją Biznesu, konsultantami ds. zarządzania, doradcami podatkowymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami i ubezpieczeniami oraz poszukujemy odpowiednich kontaktów dla naszych klientów.
 • Współpraca z polskimi prawnikami i notariuszami
 • Również w przypadku „Wejścia na rynek” austriackich firm do Polski, chętnie pomożemy we współpracy z wysoko wykwalifikowanymi i wiarygodnymi partnerami do współpracy w Polsce, dysponującymi doświadczeniem we współpracy międzynarodowej (np. finansowanie międzynarodowe, międzynarodowe prawo podatkowe, międzynarodowe prawo cywilne, arbitraż itp.)