Oddelegowanie ukraińskich pracowników z Polski do Austrii – co jest wymagane?

  • Post published:18/11/2021

Są Państwo polską firmą i mają np. ukraińskich pracowników, których chcą Państwo tymczasowo zaangażować do realizacji projektów w Austrii? W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników w Austrii coraz częściej pojawia się pytanie, jakie wymagania muszą być spełnione. Odpowiedź jest niestety skomplikowana – to zależy:

Ogólną przesłanką oddelegowania pracowników ukraińskich z Polski do Austrii jest przede wszystkim to, że

  • pracownik oddelegowany jest należycie zatrudniony w państwie delegującym (tj. w Polsce) i wykonuje tam swoją główną działalność oraz
  • podczas oddelegowania przestrzegane są austriackie przepisy dotyczące warunków pracy i płacy oraz ubezpieczeń społecznych (tak jak w przypadku oddelegowania polskich pracowników).

Jeśli spełniają Państwo te punkty, najłatwiej jest oddelegować pracowników do Austrii w celu realizacji projektów o łącznym czasie trwania do 6 miesięcy na okres do 3 miesięcy każdy:

  • zgodnie z § 18 ust. 12 AuslBG wymagane jest UE-potwierdzenie oddelegowania („EU Entsendungsbestätigung”) ;
  • nie jest wymagana oddzielna wiza na okres do 3 miesięcy.

Przy planowanym czasowym oddelegowaniu Państwa pracowników z Ukrainy (posiadających tytuł pobytowy i zezwolenie na pracę w Polsce) należy złożyć zgłoszenie ZKO 3 – podobnie jak w przypadku oddelegowania Państwa polskich pracowników – podając dane dotyczące tytułu pobytowego i zezwolenia na pracę w Polsce.

W takim przypadku zgłoszenie jest automatycznie przekazywane do właściwego urzędu austriackiego Publicznego Urzędu Pracy (AMS).

W ciągu 14 dni AMS wydaje UE-potwierdzenie oddelegowania („EU Entsendungsbestätigung”), jeśli warunki wstępne zostaną uznane za spełnione. Jeżeli AMS uzna, że warunki wstępne nie zostały spełnione, może odmówić wydania potwierdzenia oddelegowania UE. Dlatego proces rejestracji powinien być rozpoczęty odpowiednio wcześnie.

W przypadku oddelegowania na okres dłuższy niż 3 miesiące wymagana jest wiza D (Erwerb), o którą należy ubiegać się w ambasadzie lub konsulacie Austrii w Polsce.

Jeśli oddelegowanie ukrainskich pracowników planowane jest na okres dłuższy niż 4 miesiące, w każdym przypadku wymagane jest pozwolenie na pracę, a jeśli na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zamiast wizy wymagane jest pozwolenie na pobyt.

Ponieważ obowiązujące przepisy są w całości dość skomplikowane, warto zawczasu zasięgnąć porady u kompetentnych organów.